About us

หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้
หน่วยงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งเซี่ยงไฮ้
หน่วยงานดูแลมรดกทางวัฒนธรรมแห่งเซี่ยงไฮ้

 

ในฐานะที่เป็น 1 ในคณะกรรมการของรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของนครเซี่ยงไฮ้ โดยจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ :

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายข้อบังคับ กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วิทยุโทรทัศน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม กฎหมายทั่วไป ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ค้นคว้าและพิจารณากฎข้อบังคับทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วิทยุโทรทัศน์ กฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม ร่างระเบียบการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อให้นำไปปฏิบัติใช้งานจริง

(๒) กำหนดแผนพัฒนาและมาตรฐานท้องถิ่นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจและอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ตลอดจนการจัดระเบียบการดำเนินการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางด้านโบราณวัตถุ มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการท่องเที่ยวข้ามเขตภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา การเงิน การขนส่งและอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน

(๓) ร่างแผนระยะกลางและระยะยาวสำหรับกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญ สร้างสวนอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะในภูมิภาค ส่งเสริมภาพลักษณ์โดยรวมของการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ กำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาตลาด โน้มนำการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สำคัญและกำหนดแผนพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวสีแดง

(๔) ชี้แนะและจัดการงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะของเมือง โน้มนำการสร้างสรรค์และการผลิตงานทางด้านศิลปะ สนับสนุนงานวรรณกรรมที่มุ่งเน้นภาพลักษณ์และเป็นแบบอย่างค่านิยมหลักของสังคมนิยม ส่งเสริมการพัฒนางานด้านศิลปะประเภทต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

(๕) รับผิดชอบงานบริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยว วิทยุโทรทัศน์ของเมือง พัฒนาระบบบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและวิทยุโทรทัศน์ ดำเนินการที่เกี่ยวกับโครงการทางวัฒนธรรมในเชิงลึก ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานและความเท่าเทียมของบริการทางวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานในเมืองแห่งนี้ รับผิดชอบในการพัฒนางานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสาธารณะในเมือง แนะนำและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

(๖) แนะนำแนวทางในการจัดระเบียบการดำเนินการของความเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วิทยุโทรทัศน์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาที่เกี่ยวกับโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและสร้างความเป็นมาตรฐาน เผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจ

(๗) รับผิดชอบในการคุ้มครองดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ส่งเสริมคุ้มครองการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายและรู้จักมากขึ้น

(๘) โน้มนำการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วิทยุโทรทัศน์ โดยการส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จัดระเบียบและดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ขุดค้น ป้องกัน และพัฒนา เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองนี้ได้อย่างคุ้มค่าและมีความเหมาะสมมากที่สุด

(๙) รับผิดชอบในการบ่มเพาะและพัฒนาตลาดทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสร้างระบบความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ควบคุมดูแลให้ตลาดวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นไปตามกฎหมาย รับผิดชอบในการจัดระเบียบแนวทางและการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมตลาดวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในธุรกิจ

(๑๐) รับผิดชอบในการแนะนำธุรกิจและการกำกับดูแลอุตสาหกรรมของสถาบันกระจายเสียงและโทรทัศน์ต่างๆ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเครือข่ายองค์กรบริการโปรแกรมภาพและเสียง ดำเนินการประเมินรายการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ของเมือง ในการสร้างและผลิตละครโทรทัศน์ ดูแลจัดการเนื้อหาและคุณภาพของรายการวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนรายการโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ แนะนำและดูแลการออกอากาศของโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์

(๑๑) กำกับดูแลและจัดการความถี่ในการออกฉายของวิทยุและโทรทัศน์ของเมือง ทรัพยากรช่องสัญญาณ วางแผนและสร้างเครือข่ายเคเบิล จัดระเบียบและดำเนินการก่อสร้างโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ที่สำคัญ ดูแลความปลอดภัยในการส่งเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ของเมือง ส่งเสริมการบูรณาการและการพัฒนาวิทยุโทรทัศน์และเทคโนโลยีสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ ส่งเสริมการใช้งานที่ผสมผสานระหว่างเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ เครือข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตทั้งสามเครือข่าย

(๑๒) รับผิดชอบในการปกป้องดูแลการใช้ประโยชน์จากวัตถุโบราณทางวัฒนธรรมในเมืองนี้ จัดระเบียบและประสานงานในการขุดค้นทางโบราณคดีในการดูแลโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่ขุดพบ ชี้แนะและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและความรู้ทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือในการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างพิพิธภัณฑ์

(๑๓) แนะนำและดำเนินการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการแพร่ภาพวิทยุโทรทัศน์ มรดกทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศและภูมิภาคฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันของจีน ดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการทูตในเซี่ยงไฮ้ กับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

(๑๔) ร่างและการจัดทำแผนการสร้างหน่วยงานที่มีความสามารถ สำหรับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วิทยุโทรทัศน์และโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม แนะนำดูแลการทำงานขององค์กรทางสังคมในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วิทยุโทรทัศน์และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมในระดับเมือง

(15) รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเมืองและส่วนราชการของเมือง

 

ในฐานะที่เป็น 1 ในหน่วยงานปฏิบัติงานของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของมหานครเซี่ยงไฮ้ ดังนั้นเรามีหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้ คือ:

รับผิดชอบในการชี้นำและจัดการงานการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในและต่างประเทศ จัดทำแผนส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการให้มีความสอดคล้องลงตัวอย่างเหมาะสม สร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวข้ามเขตภูมิภาค และการประสานงานการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด

 

นับจากที่หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้ (หน่วยงานท่องเที่ยว) ได้เข้าร่วมกับสมาคมการประชุมนานาชาติ (ICCA) ในปี 2001 เป็นต้นมา พวกเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอินเทนซีฟ ในเมืองแห่งนี้ เสริมสร้างและฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน มุ่งมั่นการยกระดับการต้อนรับ MICE ตลอดจนการยกระดับภายในสหภาพ ดึงดูดการจัดประชุมระดับนานาชาติ งานนิทรรศการและ การท่องเที่ยวแบบอินเทนซีฟมาสู่เซี่ยงไฮ้