About us

Biro Kebudayaan dan Pelancongan Shanghai
Biro Penyiaran dan Televisyen Shanghai
Biro Peninggalan Budaya Shanghai

 

Sebagai salah satu suruhanjaya fungsian Kerajaan Rakyat Bandar Shanghai, tanggungjawab utama Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan Bandar Shanghai adalah:

(I) Melaksanakan undang-undang, peraturan, ketentuan dan garis panduan dan dasar yang berkaitan dengan budaya dan pelancongan, radio dan televisyen, dan warisan budaya. Meneliti dan merangka undang-undang dan peraturan tempatan, draf peraturan mengenai budaya dan pelancongan, radio dan televisyen, warisan budaya, merumuskan dasar berkaitan, dan mengatur pelaksanaan.

(II) Merumuskan rancangan pembangunan dan piawaian tempatan yang berkaitan tentang budaya dan pelancongan, perusahaan dan industri radio dan televisyen, dan industri peninggalan budaya, dan mengatur pelaksanaan. Mengambil bahagian dalam perumusan rancangan pelancongan merentas rantau. Menggalakkan pembangunan bersepadu yang budaya dan pelancongan dengan teknologi, pendidikan, kewangan, pengangkutan dan industri.

(III) Merumuskan rancangan jangka pertengahan dan jangka panjan aktiviti kebudayaan dan pelancongan utama. Mengurus aktiviti kebudayaan dan pelancongan utama di seluruh bandar, membimbing pembangunan kemudahan kebudayaan dan pelancongan utama, pembinaan taman perindustrian, dan pembinaan kelompok perindustrian ciri kerantauan, menganjurkan promosi imej keseluruhan pelancongan Shanghai, merumuskan strategi promosi dan pembangunan pasar, membimbing pembangunan dan promosi produk pelancongan penting, dan merumuskan rancangan khas seperti pelancongan merah.

(IV) Mengurus dan membimbing usaha budaya dan seni di bandar ini. Membimbing penciptaan dan pengeluaran seni, menyokong karya budaya dan seni yang mencerminkan nilai-nilai teras sosialisme, berorientasikan, perwakilan dan teladan, dan mempromosikan pembangunan pelbagai bidang seni dan pelbagai jenis seni.

(V) Bertanggungjawab ke atas perkhidmatan awam budaya dan pelancongan bandar, radio dan televisyen, menganjurkan untuk mengadakan pembangunan sistem perkhidmatan awam budaya dan pelancongan, radio dan televisyen, melaksanakan projek budaya bemanfaat rakyat secara mendalam, dan mempromosikan penstandardan dan penyamaan perkhidmatan kebudayaan awam asas di bandar ini. Bertanggungjawab ke atas pembangunan usaha kebudayaan awam di bandar ini. Membimbing dan menganjurkan untuk mengadakan pelbagai aktiviti kebudayaan massa.

(VI) Membimbing dan menganjurkan untuk melaksanakan inovasi teknologi dan pembangunan budaya dan pelancongan bandar, radio dan televisyen, peninggalan budaya, bertanggungjawab informatisasi industri, pembangunan penstandardan, dan pelepasan data industri.

(VII) Bertanggungjawab ke atas perlindungan warisan budaya yang tidak ketara, dan mempromosikan perlindungan, warisan, popularisasi, promosi dan pemulihan warisan budaya tidak ketara.

(VIII) Membimbing pembangunan budaya dan pelancongan, industri radio dan televisyen. Menggalakkan pembangunan integrasi industri budaya dan pelancongan dengan industri berkaitan. Menganjurkan untuk melaksanakan banci, penggalian, perlindungan, pembangunan dan penggunaan sumber budaya dan pelancongan di bandar ini.

(IX) Bertanggungjawab untuk memupuk dan membangun pasaran budaya dan pelancongan, menjalankan penyeliaan industri terhadap pasaran budaya dan pelancongan, menggalakkan pembangunan sistem kredit industri, dan mengawal selia pasaran budaya dan pelancongan mengikut undang-undang. Bertanggungjawab untuk menganjurkan dan membimbing, mengurus penguatkuasaan undang-undang yang komprehensif di pasaran budaya, dan menyelaraskan jabatan-jabatan yang berkaitan untuk menangani perkara kecemasan industri.

(X) Bertanggungjawab untuk menjalankan bimbingan perniagaan dan penyeliaan industri terhadap pelbagai organisasi radio dan televisyen. Bekerjasama dengan jabatan yang berkaitan untuk mengurus organisasi perkhidmatan program audiovisual rangkaian. Melaksanakan perkerjaan penilaian program radio dan televisyen, membimbing perkembangan industri drama TV dan penciptaan dan pengeluaran drama TV di bandar ini. Menyelia dan mengurus, mengkaji kandungan dan kualiti program radio dan televisyen, program audiovisual rangkaian, dan membimbing dan menyelia penyiaran iklan radio dan televisyen.

(XI) Mengawasi dan mengurus frekuensi radio dan televisyen, sumber saluran, dan perancangan dan pembangunan rangkaian kabel di bandar ini, mengatur pelaksanaan projek sains dan teknologi radio dan televisyen utama, dan memastikan keselamatan penyebaran dan transmisi rangkaian radio dan televisyen di bandar ini. Menggalakkan pembangunan integrasi radio dan televisyen dengan format perniagaan baru teknologi media baru, dan mempromosikan integrasi tiga rangkaian rangkaian radio dan televisyen, rangkaian telekomunikasi dan Internet.

(XII) Bertanggungjawab ke atas pekerjaan perlindungan, pengurusan dan penggunaan peninggalan budaya di bandar ini. Mengatur dan menyelaraskan pekerjaan penggalian arkeologi dan penyelamatan peninggalan budaya yang digali, membimbing dan menyelaraskan muzium untuk mengadakan aktiviti pertukaran perniagaan dan akademik, serta pertukaran, kerjasama dan perkongsian sumber antara muzium.

(XIII) Membimbing dan mengurus budaya dan pelancongan, radio dan televisyen, pekerjaan pertukaran peninggalan budaya dengan negara asing, wilayah Hong Kong, Macau dan Taiwan, dan mengurus aktiviti budaya dan pelancongan, radio dan televisyen, peninggalan budaya dan aktiviti lain yang dianjurkan oleh agensi diplomatik dan organisasi antarabangsa di Shanghai.

(XIV) Merumuskan rancangan pembangunan bakat di industri budaya dan pelancongan, radio dan televisyen dan peninggalan budaya dan mengatur pelaksanaan. Membimbing dan menyelia kerja budaya dan pelancongan perbandaran, radio dan televisyen, dan organisasi sosial dalam industri peninggalan budaya untuk menjalankan kerja.

(XV) Menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Jawatankuasa Parti Perbandaran dan Kerajaan Perbandaran.

 

Sebagai salah satu pejabat fungsian Jabatan Budaya dan Pelancongan Bandar Shanghai, fungsi utama Pejabat Promosi dan Propaganda adalah:

Bertanggungjawab untuk membimbing dan mengurus promosi dan propaganda domestik dan antarabangsa mengenai budaya dan pelancongan. Merumuskan pelanrancangan promosi dan pendorongan budaya dan pelancongan, menyelaras sumber-sumber yang berkaitan budaya dan pelancongan secara komprehensif, mengintegrasikan dan membina rangkaian promosi dan propaganda budaya dan pelancongan, dan menganjurkan untuk mengadakan aktiviti promosi dan propaganda budaya dan pelancongan. Bertanggungjawab kerjasama melintas rantau dalam budaya dan pelancongan dan koordinasi pelancongan percutian dan lain kerja.

 

Sejak menyertai Persatuan Persidangan Antarabangsa(ICCA) pada tahun 2001, Biro Pelancongan dan Pelancongan Shanghai(perniagaan pelancongan) telah komited untuk meningkatkan pembangunan industri ganjaran pameran di bandar ini, menguatkan latihan para pengamal, dan berusaha untuk meningkatkan tahap penerimaan pelancongan ganjaran pameran, dan bersama orang profesional untuk menarik lebih banyak persidangan antarabangsa, pameran dan ganjaran pelancongan yang diadakan di Shanghai.